ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 745

ปีทีแล้วเสร็จ
2551
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
จารุณี สุวรรณรัศมี
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ