ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 744

ปีทีแล้วเสร็จ
2545
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : จังหวัดปัตตานี
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
นักวิจัยร่วม
นุวรรณ ทับเที่ยง/ อรุณวรรณ บัวเนี่ยว
แหล่งทุนสนับสนุน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ