ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 743

ปีทีแล้วเสร็จ
2545
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ศิริยา บิลแสละ
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ