ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 742

ปีทีแล้วเสร็จ
2551
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
นุวรรณ ทับเที่ยง
นักวิจัยร่วม
วนิดา บุญพร้อม
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th