ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 740

ปีทีแล้วเสร็จ
2554
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การวิจัยพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของจังหวัดสตูล
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ชรินรัตน์ สมโลก
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th