ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 738

ปีทีแล้วเสร็จ
2554
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
สถานภาพ บทบาท การดำเนินงาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสื่อวิทยุเพื่อร่วมสร้างสันติภาพใน 5 จังหวัดตอนล่าง : จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
อรุณวรรณ บัวเนี่ยว
นักวิจัยร่วม
ชรินรัตน์ สมโลก
แหล่งทุนสนับสนุน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th