ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 735

ปีทีแล้วเสร็จ
2554
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นและโทรทัศน์บอกรับสมาชิกใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
นักวิจัยร่วม
ศุภราภรณ์ ทวนน้อย
แหล่งทุนสนับสนุน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ