ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 732

ปีทีแล้วเสร็จ
2555
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
ข่าวที่ไม่เป็นข่าว : ศึกษาประเด็นข่าวสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2547-2553
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
นักวิจัยร่วม
ดุษฎี เพ็ชรมงคล
แหล่งทุนสนับสนุน
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th