ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 731

ปีทีแล้วเสร็จ
2555
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
พฤติกรรมการรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
นักวิจัยร่วม
 
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th