ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 730

ปีทีแล้วเสร็จ
2557
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
สื่อทางเลือกยุคดิจิตอลกับผลประโยชน์สาธารณะ กรณีศึกษาการเป็นพื้นที่กลางเพื่อสันภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
วลักษณ์กมล จ่างกมล
นักวิจัยร่วม
อมรรัตน์ ชนะการณ์
แหล่งทุนสนับสนุน
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th