ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 729

ปีทีแล้วเสร็จ
2557
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
Moblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to Opportunity
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
Moblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to Opportunity
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ศิริยา บิลแสละ
นักวิจัยร่วม
มูอัสซัล บิลแสละ
แหล่งทุนสนับสนุน
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
บทคัดย่อ
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th