ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร # 1166

ปีทีแล้วเสร็จ
2561
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
โครงการศึกษาการต่อยอดสินค้าเกลือหวานสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)
 
นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
นักวิจัยร่วม
จารียา อรรถอนุชิต/ ฮัมเดีย มูดอ/ เภวภร สังขมาศ /อรทัย จารุวิเศษ /กิตติศักดิ์ ประชุมทอง
แหล่งทุนสนับสนุน
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บทคัดย่อ
 
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th