Showing 1-15 of 15 items.

ผลงานวิจัย (กำลังดำเนินงาน)

แสดงข้อมูล:
#ปีงบประมาณที่รับทุนชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)แหล่งทุนนักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)ระยะเวลาช่วงเวลาActions
12560การพัฒนาโปรโตคอลการหาเส้นทางขนส่งข้อมูลที่คำนึงถึงประสิทธิภาพด้านพลังงานและมีความน่าเชื่อถือสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์วิทยุรู้คิดกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารซัมรี เจ๊ะอารน1 ปี 6 เดือน31 ม.ค.60-30 ก.ค.61
22560การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารกฤษดี พ่วงรอด1 ปี31 ม.ค.60-30 ม.ค.61
32560การพัฒนารูปแบบตัวอักษรไทยจากวัฒนธรรมทางสายตาในจังหวัดปัตตานีกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารชนะกิตติ์ ธนะสุข1 ปี7 ก.พ.60-6 ก.พ.61
42560ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจโอท็อปในจังหวัดปัตตานีกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารฮัมเดีย มูดอ1 ปี 6 เดือน7 ก.พ.60-6 ส.ค.61
52558การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด "กิเลสแห่งจิต"กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารสิทธิกร เทพสุวรรณ1 ปี20 ธ.ค.57-29 ธ.ค.58
62559การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย CHANG Model ในโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมูอัสซัล บิลแสละ1 ปี 6 เดือน6 ธ.ค.59- พ.ค.61
72560การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ฮัมเดีย มูดอ6 เดือน1 เม.ย-30 ก.ย.60
82559ศึกษาระดับความเชื่อมั่นและปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตราฮาลาลไทย : กรณีผู้บริโภคชาวไทย มาเลย์ และอาหรับสถาบันฮาลาล ม.อ.ฮัมเดีย1 ปี1 ส.ค.58-30 ก.ย.59
92560ม.อ.ปัตตานีกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา: วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ1 ปี 6 เดือนมี.ค.60-ก.พ.62
102560การพัฒนาหนังสือภาพเคลื่อนไหวส่งเสริมการอ่านและการเขียนอักษรยาวีในโรงเรียนตาดีกากองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารบัดรูดิง ขาลี1 ปี 15 มี.ค.-14 มี.ค.61
112561การสื่อสารสาธารณะเพื่อแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในกระบวนการสันติภาพงบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)กุสุมา กูใหญ่1 ปี1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
122562สมรรถนะการตลาดและการสื่อสารการตลาดโรงแรมในการท่องเที่ยววิถีอิสลามในจังหวัดท่องเที่ยวภาคใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)กฤษดี พ่วงรอด1 ปี1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62
132561สภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงที่พึ่งพิงทรัพยากรและสถานภาพการใช้ประโยชน์และผลผลิตด้านการประมงของอ่าวปัตตานีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา2 ปี1 ต.ค.60- 30 ก.ย.62
142561โครงการ “การหนุนเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด กรณีศึกษากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี”สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)สุวนาถ ทองสองยอด1 ปี1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค.62
152562ความตั้งใจของเด็กวัยประถมปลายในการเลือกซื้ออาหารฮาลาล กรณีศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาลฮัมเดีย มูดอ1 ปี1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62