Showing 1-25 of 45 items.

ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

แสดงข้อมูล:
#ปีทีแล้วเสร็จชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)นักวิจัยร่วมแหล่งทุนสนับสนุนบทคัดย่อหมายเหตุActions
12559 บุคลากรสื่อไทย (รายงานวิจัยใน ชุดโครงการการปฏิรูปสื่อ: การกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย-TDRI) วลักษณ์กมล จ่างกมลอมรรัตน์ ชนะการณ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
22550 ระบบป้องกันและเตือนภัยคุกคาม Server จากอินเทอร์เนต (Internet) แบบร่วมด้วยช่วยกัน ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล วิภัทร ศรุติพรหมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
32550 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของชุมชน จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
42550 โครงการวิจัยผลกระทบของการสื่อสารมวลชน : ทัศนคติของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ นุวรรณ ทับเที่ยง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
52557Moblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to OpportunityMoblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to Opportunityศิริยา บิลแสละมูอัสซัล บิลแสละกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารab01.pdfสอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
62556The Role of Social Marketing in Promotion of nutrition for Pregnant Women in Pattani,Thailand ฮัมเดีย มูดอ กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
72557กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21Teachers' development process through innovative teaching and learning model for Islamic Private Schools in the Three Southern Border Provinces in the 21st Century: Information Technology Integrated Approachศิริยา บิลแสละนินาวาลย์ ปานากาเซ็ง /มูอัลซัล บิลแสละสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  
82554การนำเสนอข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูนศริยา บิลแสละโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
92546การมีส่วนร่วมรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม และปัจจัย เกื้อหนุนในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ประมงอวนรุนและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยองค์กรชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีกุสุมา กูใหญ่/ วลักษณ์กมล จ่างกมลสถาบันพระปกเกล้า สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
102558การรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์และการนำไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อมรรัตน์ ชนะการณ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
112544การวางผังรายการโทรทัศน์ : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย. ชาลิสา มากแผ่นทอง ทุนพัฒนานักวิจัยประจำปีงบประมาณ 2542 สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
122545การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ ศิริยา บิลแสละ กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร  
132551การวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ นุวรรณ ทับเที่ยงวนิดา บุญพร้อมกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
142554การวิจัยพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของจังหวัดสตูล ชรินรัตน์ สมโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
152550การวิจัยภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ วาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ สากีเราะ แยนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
162550การวิจัยสื่อเพื่อสันติภาพ : จริยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา วลักษณ์กมล จ่างกมล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
172545การวิจัยเพื่อสรุปบทเรียน : กระบวนการเตรียมกลุ่มวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี ชาลิสา มากแผ่นทอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  
182550การวิจัยแบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อและความต้องการข่าวสารของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ จารียา อรรถอนุชิตอรุณีวรรณ บัวเนี่ยวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
192545การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : จังหวัดปัตตานี อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัตินุวรรณ ทับเที่ยง/ อรุณวรรณ บัวเนี่ยวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
202546การศึกษาสังคมแบบทวิภาษา : สภาพการใช้และผลกระทบทางสังคม ปรารถนา กาลเนาวกุลกุสุมา กูใหญ่กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
212559การศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนากุสุมา กูใหญ่/ กฤษดี พ่วงรอด/ อมรรัตน์ ชนะการณ์ /ฮัมเดีย มูดอกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารab01.pdfสอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
222560การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพิชิต ศรีสุข และคณะภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา/ ปรียา แก้วพิมล/ สุธิรัส ชูชื่น/ มนูญ ศิรินุพงศ์/ ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ/ ประจวบ ทองศรี/ เทียนทิพย์ ไกรพรม/ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์/ บุรฉัตร ศรีพิทักษ์/ พัลลภ เมืองแมน/ จรัส ชูชื่น / อับดุลคอเล็ด เจ๊ะแต/ หนึ่งนยา ไหลงามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติบทคัดย่อ.pdfสอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
232554การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นและโทรทัศน์บอกรับสมาชิกใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาศุภราภรณ์ ทวนน้อยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP  
242552การสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริบทความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
252551การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน จารุณี สุวรรณรัศมี กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร