Showing 26-45 of 45 items.

ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

แสดงข้อมูล:
#ปีทีแล้วเสร็จชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)นักวิจัยร่วมแหล่งทุนสนับสนุนบทคัดย่อหมายเหตุActions
262559 บุคลากรสื่อไทย (รายงานวิจัยใน ชุดโครงการการปฏิรูปสื่อ: การกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย-TDRI) วลักษณ์กมล จ่างกมลอมรรัตน์ ชนะการณ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
272560การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพิชิต ศรีสุข และคณะภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา/ ปรียา แก้วพิมล/ สุธิรัส ชูชื่น/ มนูญ ศิรินุพงศ์/ ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ/ ประจวบ ทองศรี/ เทียนทิพย์ ไกรพรม/ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์/ บุรฉัตร ศรีพิทักษ์/ พัลลภ เมืองแมน/ จรัส ชูชื่น / อับดุลคอเล็ด เจ๊ะแต/ หนึ่งนยา ไหลงามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติบทคัดย่อ.pdfสอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
282547รายงานประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคใต้ 2544 และ 2546 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีกุสุมา กูใหญ่เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม  
292546การมีส่วนร่วมรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม และปัจจัย เกื้อหนุนในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ประมงอวนรุนและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยองค์กรชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีกุสุมา กูใหญ่/ วลักษณ์กมล จ่างกมลสถาบันพระปกเกล้า สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
302550 ระบบป้องกันและเตือนภัยคุกคาม Server จากอินเทอร์เนต (Internet) แบบร่วมด้วยช่วยกัน ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล วิภัทร ศรุติพรหมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
312557Moblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to OpportunityMoblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to Opportunityศิริยา บิลแสละมูอัสซัล บิลแสละกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารab01.pdfสอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
322545การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ ศิริยา บิลแสละ กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร  
332557กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21Teachers' development process through innovative teaching and learning model for Islamic Private Schools in the Three Southern Border Provinces in the 21st Century: Information Technology Integrated Approachศิริยา บิลแสละนินาวาลย์ ปานากาเซ็ง /มูอัลซัล บิลแสละสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  
342554สื่อมวลชนกับการเสริมสร้างความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทที่เป็นจริง บทบาทที่ควรจะเป็น และเส้นทางสู่การสื่อสารเพื่อสันติภาพ สมัชชา นิลปัทม์บัณฑิกา จารุมาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
352550การวิจัยภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ วาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ สากีเราะ แยนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
362554การนำเสนอข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูนศริยา บิลแสละโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
372558วิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทัศนะของผู้นำทางความคิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
382558ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดปัตตานี สุวนาถ ทองสองยอด กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารAbtract01.pdfสอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
392558การรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์และการนำไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อมรรัตน์ ชนะการณ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
402554สถานภาพ บทบาท การดำเนินงาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสื่อวิทยุเพื่อร่วมสร้างสันติภาพใน 5 จังหวัดตอนล่าง :จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อรุณวรรณ บัวเนี่ยวชรินรัตน์ สมโลกโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
412545การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : จังหวัดปัตตานี อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัตินุวรรณ ทับเที่ยง/ อรุณวรรณ บัวเนี่ยวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
422550สาร สื่อ สันติสุข-โครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสันติสุขของชาติ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติจารียา อรรถอนุชิต/ อรุณวรรณี บัวเนี่ยว/ สากีเราะ แยนา เบ็ญฺารูน/ ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล /วิภัทร ศรุติพรหม /วลักษณ์กมล จ่างกมล/นุวรรณ ทับเที่ยง/จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม/ศริยา บิลแสละ/ประสิทธิ์ อับดุลวาฮับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
432550การให้บริการและการใช้อินเทอร์เน็ตตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
442556The Role of Social Marketing in Promotion of nutrition for Pregnant Women in Pattani,Thailand ฮัมเดีย มูดอ กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
452560ศึกษาระดับความเชื่อมั่นและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตราฮาลาลไทย; กรณีผู้บริโภคศึกษาชาวไทย มาเลย์ และอาหรับExamining consumers' confidence and the factor influence on consumers' confidence on halal certification of thailand: a case study of thai, malay and arab customersฮัมเดีย มูดอ-สถาบันฮาลาล ม.อ. สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th