Showing 1-25 of 45 items.

ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

แสดงข้อมูล:
#ปีทีแล้วเสร็จชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)นักวิจัยร่วมแหล่งทุนสนับสนุนบทคัดย่อหมายเหตุActions
12550 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของชุมชน จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
22554สถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้ จารียา อรรถอนุชิต โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
32550การวิจัยแบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อและความต้องการข่าวสารของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ จารียา อรรถอนุชิตอรุณีวรรณ บัวเนี่ยวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
42545พัฒนาการข่าวสารสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จารียา อรรถอนุชิต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
52551การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน จารุณี สุวรรณรัศมี กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร  
62554การวิจัยพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของจังหวัดสตูล ชรินรัตน์ สมโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
72545การวิจัยเพื่อสรุปบทเรียน : กระบวนการเตรียมกลุ่มวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี ชาลิสา มากแผ่นทอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  
82545ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ชาลิสา มากแผ่นทองปรารถนา กาลเนาวกุล/ กุสุมา กูใหญ่งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2545 สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
92544การวางผังรายการโทรทัศน์ : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย. ชาลิสา มากแผ่นทอง ทุนพัฒนานักวิจัยประจำปีงบประมาณ 2542 สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
102560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรนเดอร์แบบจำลองกราฟิกสามมิติ ฐิติมา เทพญาชนกิตติ์ ธนะสุขกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
112545ขีดความสามารถของสื่อและการนำเสนอข่าวออนไลน์ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฐิิติมา เทพญาดุษฎี เพ็ชรมงคลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
122551การวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ นุวรรณ ทับเที่ยงวนิดา บุญพร้อมกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
132550 โครงการวิจัยผลกระทบของการสื่อสารมวลชน : ทัศนคติของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ นุวรรณ ทับเที่ยง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
142546การศึกษาสังคมแบบทวิภาษา : สภาพการใช้และผลกระทบทางสังคม ปรารถนา กาลเนาวกุลกุสุมา กูใหญ่กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
152555พฤติกรรมการรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
162555ข่าวที่ไม่เป็นข่าว : ศึกษาประเด็นข่าวสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2547-2553 ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาดุษฎี เพ็ชรมงคลสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
172555พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
182554การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นและโทรทัศน์บอกรับสมาชิกใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาศุภราภรณ์ ทวนน้อยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP  
192552การสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริบทความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
202559การศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนากุสุมา กูใหญ่/ กฤษดี พ่วงรอด/ อมรรัตน์ ชนะการณ์ /ฮัมเดีย มูดอกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารab01.pdfสอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
212560ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและเนื้อหาสารที่เหมาะสมในการสื่อสารสุขภาพจิตเด็ก ภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)Knowledge, Attitude, and the Appropriate Message about Mental Healthof Children to Communicate of Radio Broadcasters in the Crisis of Southernmost Provinces Thailand (Songkla, Satun, Pattani, Yala and Narathiwas)ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารabtracts01.pdfสอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
222561โครงการศึกษาการต่อยอดสินค้าเกลือหวานสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาจารียา อรรถอนุชิต/ ฮัมเดีย มูดอ/ เภวภร สังขมาศ /อรทัย จารุวิเศษ /กิตติศักดิ์ ประชุมทองฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
232557สื่อทางเลือกยุคดิจิตอลกับผลประโยชน์สาธารณะ กรณีศึกษาการเป็นพื้นที่กลางเพื่อสันภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ วลักษณ์กมล จ่างกมลอมรรัตน์ ชนะการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
242550การวิจัยสื่อเพื่อสันติภาพ : จริยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา วลักษณ์กมล จ่างกมล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
252546สภาพแวดล้อมและปัญหาในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วลักษณ์กมล จ่างกมล กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร