Showing 1-25 of 45 items.

ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

แสดงข้อมูล:
#ปีทีแล้วเสร็จชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ/อื่นๆ)นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)นักวิจัยร่วมแหล่งทุนสนับสนุนบทคัดย่อหมายเหตุActions
12557Moblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to OpportunityMoblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to Opportunityศิริยา บิลแสละมูอัสซัล บิลแสละกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารab01.pdfสอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
22557สื่อทางเลือกยุคดิจิตอลกับผลประโยชน์สาธารณะ กรณีศึกษาการเป็นพื้นที่กลางเพื่อสันภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ วลักษณ์กมล จ่างกมลอมรรัตน์ ชนะการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
32555พฤติกรรมการรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
42555ข่าวที่ไม่เป็นข่าว : ศึกษาประเด็นข่าวสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2547-2553 ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาดุษฎี เพ็ชรมงคลสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
52555พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
62554สถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้ จารียา อรรถอนุชิต โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
72554การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นและโทรทัศน์บอกรับสมาชิกใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาศุภราภรณ์ ทวนน้อยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP  
82554การนำเสนอข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูนศริยา บิลแสละโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
92554สื่อมวลชนกับการเสริมสร้างความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทที่เป็นจริง บทบาทที่ควรจะเป็น และเส้นทางสู่การสื่อสารเพื่อสันติภาพ สมัชชา นิลปัทม์บัณฑิกา จารุมาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
102554สถานภาพ บทบาท การดำเนินงาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสื่อวิทยุเพื่อร่วมสร้างสันติภาพใน 5 จังหวัดตอนล่าง :จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อรุณวรรณ บัวเนี่ยวชรินรัตน์ สมโลกโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
112545ขีดความสามารถของสื่อและการนำเสนอข่าวออนไลน์ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฐิิติมา เทพญาดุษฎี เพ็ชรมงคลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
122554การวิจัยพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของจังหวัดสตูล ชรินรัตน์ สมโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
132552การสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริบทความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
142551การวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ นุวรรณ ทับเที่ยงวนิดา บุญพร้อมกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
152545การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ ศิริยา บิลแสละ กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร  
162545การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : จังหวัดปัตตานี อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัตินุวรรณ ทับเที่ยง/ อรุณวรรณ บัวเนี่ยวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
172551การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน จารุณี สุวรรณรัศมี กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร  
182550สาร สื่อ สันติสุข-โครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสันติสุขของชาติ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติจารียา อรรถอนุชิต/ อรุณวรรณี บัวเนี่ยว/ สากีเราะ แยนา เบ็ญฺารูน/ ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล /วิภัทร ศรุติพรหม /วลักษณ์กมล จ่างกมล/นุวรรณ ทับเที่ยง/จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม/ศริยา บิลแสละ/ประสิทธิ์ อับดุลวาฮับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
192550การวิจัยแบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อและความต้องการข่าวสารของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ จารียา อรรถอนุชิตอรุณีวรรณ บัวเนี่ยวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
202550การวิจัยภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ วาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ สากีเราะ แยนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
212550 ระบบป้องกันและเตือนภัยคุกคาม Server จากอินเทอร์เนต (Internet) แบบร่วมด้วยช่วยกัน ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล วิภัทร ศรุติพรหมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
222550การวิจัยสื่อเพื่อสันติภาพ : จริยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา วลักษณ์กมล จ่างกมล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
232550 โครงการวิจัยผลกระทบของการสื่อสารมวลชน : ทัศนคติของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ นุวรรณ ทับเที่ยง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
242550 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของชุมชน จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th
252545พัฒนาการข่าวสารสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จารียา อรรถอนุชิต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ติดต่อคุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692 หรือ kittisak.p@psu.ac.th