Showing 1-16 of 16 items.

ข้อมูลการนำงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

แสดงข้อมูล:
#ประจำปีประเภทงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ชื่อโครงการชื่อเจ้าของผลงานประเภทการนำไปใช้ประโยชน์หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์Actions
12561งานวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย CHANGE Model ในโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อ.ดร.มูอัสซัล บิลแสละเชิงวิชาการโรงเรียนเชาวน์ปัญญา
22560งานวิจัยภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) จังหวัดปัตตานีอ.สุวนาถ ทองสองยอดเชิงวิชาการกรมพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี
32559งานวิจัยโครงการกระบวนการพัฒนาครูผ่านนวตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21อ. ดร.ศริยา บิลแสละเชิงวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
42557งานวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลงอ.อาทิตยา สมโลกเชิงสาธารณะสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
52557งานวิจัยMOBILE LEARNING: THE CASE STUDY OF THE FOUR SOUTHERN MOST PROVINCES OF THAILAND IN TRANSFORMING CRITICAL TO OPPORTUNITYอ. ดร.ศริยา บิลแสละเชิงวิชาการโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
62556งานวิจัยสถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้ผศ.จารียา อรรถอนุชิตเชิงสาธารณะเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
72556งานสร้างสรรค์ภาพประกอบหนังสือ เรื่อง ของขวัญแด่พระราชาผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณเชิงสาธารณะบริษัท สถาพรบุ๊ค จำกัด
82556งานวิจัยแบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อ และความต้องการข่าวสาวรของประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผศ.จารียา อรรถอนุชิตเชิงนโยบายสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดสงขลา
92556งานวิจัยสถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้ผศ.จารียา อรรถอนุชิตเชิงวิชาการศูนย์การเรียรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง
102556งานวิจัยการวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการพัฒนากำลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อ. ดร.ศริยา บิลแสละเชิงนโยบายอสม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
112555งานวิจัยต้นแบบการบริหารหนังสือพิมพ์เพื่อชุมชนผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาเชิงสาธารณะหนังสือพิมพ์ส่องใต้
122554งานวิจัยเกม ร้านเกม การเล่นเกม และแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาเชิงสาธารณะโรงเรียนนราธิวาส
132554งานวิจัยเกม ร้านเกม การเล่นเกม และแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาเชิงสาธารณะโรงเรียนเมืองปัตตานี
142554งานวิจัยการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพจังหวัดสตูลอ.อาทิตยา สมโลกเชิงสาธารณะโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
152554งานสร้างสรรค์การออกแบบบุคลิกตัวละครกิเลสวิสัยสู่งาน 2 มิติผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณเชิงวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
162553งานวิจัยการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพจังหวัดปัตตานีผศ.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยวเชิงสาธารณะโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี