-: มีการอัพเดตระบบ :- ปิดการแจ้งเตือน 30 วัน

เวอร์ชั่น 1.1

 • ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • ปรับปรุงระบบ, การแสดงผล
แสดงการปรับปรุงทั้งหมด
การใช้โทรศัพท์ภายใน-ภายนอก

การรับสายแทน (วิธีใช้ชั่วคราว)

การโอนสาย

การจองสาย

การโทรต่างวิทยาเขต

1.ยกหูโทรศัพท์

2.กดเลขหมายภายในของเครื่องที่เสียงเรียกกำลังดังขึ้น

3. กด 8

กรณีที่รับสายแล้ว แต่ต้องการจะโอนสาย

ปลายทางไปยังหมายเลขอื่นให้กดปุ่ม flash ที่เครื่อง แล้วกดหมายเลขที่ต้องการจะโอน

การจองสายภายในให้เรียกกลับอัตโนมัติ (กรณีที่โทรไปแล้วสายปลายทางไม่ว่าง)

ให้กด 6 และวางหูฟังลง เมื่อเครื่องที่ถูกจองสายได้ใช้งานและวางหูฟังแล้ว

เครื่องของท่านก็จะมีเสียงเรียกดังขึ้นเอง ซึ่งลักษณะของเสียงเรียกจะดังถี่กว่าปกติ

และเมื่อท่านยกหูฟังขึ้น เครื่องที่ถูกจองสายจะมีเสียงเรียกดังตามขึ้นมา

กดสองหมายเลขแล้วตามด้วยหมายเลขปลายทาง

1.วิทยาเขตปัตตานี กด 04

2.วิทยาเขตหาดใหญ่ กด 03

3.วิทยาเขตตรัง กด 05

4.วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี กด 06

5.วิทยาเขตภูเก็ต กด07

Total 73 items.

รายการ - ระบบเบอร์โทรศัพท์ภายในคณะฯ

 
โทรศัพท์Person Nameสถานที่ชั้นที่งานอื่นๆ
 
2580(not set)B203 ห้องวิจัยสันติภาพ2(not set)ห้องมหิดลเก่า
2686(not set)A101 ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร1(not set)(not set)
2683(not set)B103 ห้องเรียน1031(not set)(not set)
2578(not set)B402 ห้องควบคุม(หอประชุมใหญ่)4(not set)(not set)
2575(not set)A410 ห้องDRAWING LAB4(not set)(not set)
2573(not set)A409 ห้องSTOP MOTION LAB4(not set)(not set)
2624(not set)ห้องประชุมสำนักงาน2(not set)(not set)
2571(not set)A408 ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์4(not set)(not set)
2563(not set)A403 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 54(not set)(not set)
2566(not set)A405 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 34(not set)(not set)
2560(not set)A402 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 24(not set)(not set)
2558(not set)A401 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 14(not set)(not set)
2666(not set)A311 ห้องประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิต3(not set)(not set)
2550(not set)A308 ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง3(not set)(not set)
2546(not set)A307 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 43(not set)(not set)
2544(not set)A304 ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์และเครือข่าย3(not set)(not set)
2553(not set)A310 ห้องเรียน3103(not set)(not set)
2542(not set)A303 ห้องเรียน3033(not set)(not set)
2538(not set)A302 ห้องเรียน3023(not set)(not set)
2537(not set)A301 ห้องเรียน3013(not set)(not set)
2515(not set)A206 ห้อง common room2(not set)(not set)
2501(not set)ลานชั้น 11(not set)โต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
081 898 9790นิสรัญ ยะลานชั้น 11(not set)(not set)
082 828 8894สิทธิศักดิ์ มีทองลานชั้น 11(not set)(not set)
084 632 8776 สมชาย แก้วส่องแสงลานชั้น 11(not set)(not set)
2684(not set)ลานชั้น 11(not set)ร้านสวัสดิการ coffee more
2582อุสมาน ตาเละA207 ห้องบริการยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์2
 • งานอาคารสถานที่และยานพานะ
(not set)
2567ธิดากาญจน์ คงมากA207 ห้องบริการยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์2
 • งานธุรการและสนับสนุนงานบริหาร
(not set)
2582วีระพงศ์ เรืองสกุลA207 ห้องบริการยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์2
 • งานอาคารสถานที่และยานพานะ
(not set)
2574สุรกิจ ชูเดชA406 ห้องควบคุมเครือข่ายหลัก4(not set)(not set)
2619สมาน เจะมะA406 ห้องควบคุมเครือข่ายหลัก4
 • งานห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์
(not set)
2618อับดุลอาซิส ดือราแมA406 ห้องควบคุมเครือข่ายหลัก4
 • งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(not set)
2662จารียา อรรถอนุชิตA204 ห้องพักอาจารย์ 42
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(not set)
2660ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาA204 ห้องพักอาจารย์ 42
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(not set)
2663ปวิชญา ชนะการณ์A204 ห้องพักอาจารย์ 42
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(not set)
2661กำธร เกิดทิพย์A204 ห้องพักอาจารย์ 42
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(not set)
2664วลักษณ์กมล จ่างกมลA204 ห้องพักอาจารย์ 42
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2630ฐิติมา เทพญาA203 ห้องพักอาจารย์ 32
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(not set)
2652สิทธิกร เทพสุวรรณA203 ห้องพักอาจารย์ 32
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(not set)
2656เกวภร สังขมาศA203 ห้องพักอาจารย์ 32
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
2654ศุภราภรณ์ ทวนน้อยA203 ห้องพักอาจารย์ 32
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
2651ชนกิตติ์ ธนะสุขA203 ห้องพักอาจารย์ 32
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
2635อาหมาน หมัดเจริญA202 ห้องพักอาจารย์ 22
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(not set)
2637ศริยา บิลแสละA202 ห้องพักอาจารย์ 22
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(not set)
2647มูอัสซัล บิลแสละA202 ห้องพักอาจารย์ 22
 • คณบดี
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(not set)
2509จรุงวิทย์ บุญเพิ่มA202 ห้องพักอาจารย์ 22
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(not set)
2643สัมพันธ์ คงมากA202 ห้องพักอาจารย์ 22
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ
(not set)
2648มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยาA202 ห้องพักอาจารย์ 22
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(not set)
2636สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูนA201 ห้องพักอาจารย์ 12
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริการวิชาการ
(not set)
2631สุวนาถ ทองสองยอดA201 ห้องพักอาจารย์ 12
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(not set)
2634กฤษดี พ่วงรอดA201 ห้องพักอาจารย์ 12
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
(not set)
2638ฮัมเดีย มูดอA201 ห้องพักอาจารย์ 12
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(not set)
2649อรุณีวรรณ บัวเนี่ยวA201 ห้องพักอาจารย์ 12
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2633บัดรูดิง ขาลีA201 ห้องพักอาจารย์ 12
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(not set)
2639ซัมรี เจ๊ะอารนA201 ห้องพักอาจารย์ 12
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2653อาทิตยา สมโลกA201 ห้องพักอาจารย์ 12(not set)
2659กุสุมา กูใหญ่ ห้องรองคณบดี2
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(not set)
2600มูอัสซัล บิลแสละห้องคณบดี2
 • คณบดี
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(not set)
2554รุสมาน ยูโซะA305 ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง3
 • งานห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์
(not set)
2685นาวิกา เพ็งจันทร์B102 ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์1
 • งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์
(not set)
2503ชวนิทธิ์ ธนะสุขB102 ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์1
 • งานห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์
(not set)
2612พิมพ์ชนก พลวรรณสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี
(not set)
2615วนิดา บุญพร้อมสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
 • งานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
(not set)
2613ยุพดี อุดมพงษ์สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานพัสดุ
 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(not set)
2617อิทธิเดช รัตนะสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
(not set)
2611แก่นจันทร์ มูสิกธรรมสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานการเจ้าหน้าที่
(not set)
2616ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานพัฒนานักศึกษา
(not set)
2610อรทัย จารุวิเศษสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • เลขานุการคณบดี
(not set)
2614กิตติศักดิ์ ประชุมทองสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานวิจัยและตำรา
(not set)
2502พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์
(not set)
2621สุนิสา หมัดเนสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
(not set)
2518ศราวุธ จาวิสูตรสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(not set)
2622สุชาวดี ประสพเนตรสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร2
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานวิเทศสัมพันธ์
(not set)