alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการสื่อสารประกาศกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562***********************************************************************ประกาศมหาวิทย...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบ********************************************...

alt text

สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา2561

กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี