alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More:Progress Test ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการใัลติมีเดีย 402

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More:Progress Test ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการใัลติมีเดีย 402