alt text

บริการวิชาการคณะ

คณะวิทยาการสื่อสารกับโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชน: พัฒนาศักยภาพการสื่อสารชุมชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกลือหวาน

           คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 นี้ ด้วยความมุ่งห...

alt text

บริการวิชาการคณะ

ยกเลิกกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานจริง ด้วย MS Access”

ตามที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานจริง ด้วย MS Access”ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 นั้นเนื่อง...