alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)