alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1- 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง ต.สะบารัง อ.สะบารัง จ.ปัตตานี

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2562

สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มิถุนายน 2562

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทั้งนี้คณะฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาก...