alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทั้งนี้คณะฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาก...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการสื่อสารประกาศกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562***********************************************************************ประกาศมหาวิทย...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบ********************************************...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทกุท่าน ตอบแบบประเมินผลการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทกุท่าน ตอบแบบประเมินผลการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งมีด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้ประเมินรายวิชาแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบประเมิ...