ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning Workshop

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 15 ก.ค. 2019 16:11:35
232 ครั้ง

ตามที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning Workshop  ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ในการนี้ คณะฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning Workshop ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรม ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อล่วงหน้าภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และหาก
ไม่มีผู้เข้าร่วมอบรมแทนสามารถยกเลิกเข้าอบรมได้ โดยผู้อบรมต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรมภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนลงทะเบียนโดยสามารถแจ้งข้อมูลผ่านทาง E-mail kittisak.p@psu.ac.th และ nurinee.s@psu.ac.th  

คลิ๊กดูรายละเอียด New_icons_18.gif 
คลิ๊กดูกำหนดการ New_icons_18.gif 

สถานที่อบรม 
ห้อง Smart Class Room ชั้น 3 อาคารนานาชาติ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ทั้งนี้ การอบรมเป็นลักษณะปฏิบัติการ จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Computer Notebook)
จึงขอความร่วมมือทุกท่านนำคอมพิวเตอร์พกพามาด้วย

โพสต์เมื่อ: 15 ก.ค. 2019 16:11:35
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ค. 2019 13:50:34
ปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง