ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 2562 (English Camp 2019)

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 21 ก.พ. 2019 15:01:53
272 ครั้ง

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 2562 (English Camp 2019)

ตามที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะ
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสากลของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (English Camp 2019)
ระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฏร์ธานี ระยะเวลา 2 สัปดาห์นั้น    
บัดนี้  คณะวิทยาการสื่อสารได้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกแล้ว โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุน               
เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาว ฟาฏอนะฮ ยูโซะ         6020610147  ชั้นปีที่ 2   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
2. นาย มูฮำหมัดฟาอิซ หะมะ  6020610118  ชั้นปีที่ 2  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ (MDIC)
3. นางสาว นิอัซมะฮ์ เปาะอิ  6120610041  ชั้นปีที่ 1  นิเทศศาสตร์ (CA)
4. นางสาว รุสนานี สลำยาตี  5920610018  ชั้นปีที่ 3  นิเทศศาสตร์ (CA)
5. นางสาว ณัฐพร ทองดี  5920610039  ชั้นปีที่ 3  นิเทศศาสตร์ (CA)
6. นาย ซูลกิฟลี สะมาโระ  6020610060  ชั้นปีที่ 2  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ (MDIC)
7. นางสาว นูรีฮาน หะ  5920610079  ชั้นปีที่ 3   นิเทศศาสตร์ (CA)
8. นางสาว สุทธิดา หมัดอาดัม  6020610016  ชั้นปีที่ 2  นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ (MDIC)
9. นางสาว อัลวานี เจ๊ะเกาะ  6120610071  ชั้นปีที่ 1  นิเทศศาสตร์ (CA)
10. นาย ชารีฟ พ่อเหตุ 6020610096 ชั้นปีที่ 2 นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ (MDIC)

 

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คนแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมคนละ 500 บาท
ภายในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่งานส่งเสริมสมรรถนะสากล (พี่จูน) ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร

 

รายละเอียดและขั้นตอนการรับทุนเข้าร่วมโครงการ

 

ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มายืนยันสิทธิ์ ทางคณะฯจะเสนอรายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมในลำดับต่อไปรายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือก

 1. นางสาว อะรีนา หลีหนุด  6020610056  ชั้นปีที่ 2  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
โพสต์เมื่อ: 21 ก.พ. 2019 15:01:53
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มี.ค. 2019 10:07:11
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ