ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More:Progress Test ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการใัลติมีเดีย 402

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 20 ก.พ. 2019 09:34:07
102 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More:Progress Test ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการใัลติมีเดีย 402

1. 5920610007 นายอันวา ดอเซาะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. 5920610112 น.ส.นูรพันณีย์ วานิ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. 6020610092 นายมูหมัดอัสฮา บาราเต๊ะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. 6020610109 นายอาดานันต์ ยือรา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่จะสามารถเข้าสอบได้ต้องสะสมชั่วโมงการใช้ โปรแกรมTell Me More ครบตามเกณฑ์ที่คณะกำหนดเท่านั้นโดยทางคณะจะตรวจสอบจำนวนชั่วโมงก่อนเข้าสอบทุกครั้ง

2. หากนักศึกษาดำเนินการสอบ Progress Test ด้วยตนเอง โดยไม่มีการเซ็นชื่อเข้าสอบตามช่วงเวลาที่คณะกำหนดถือว่าการสอบนั้นเป็นโมฆะ

3. นักศึกษาที่สมัครสอบในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะจะตรวจสอบชั่วโมง ในวันเดียวกันเวลา 09.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา 10.00 น.

4. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่พี่แอ๋ม สุชาวดี ประสพเนตร

โพสต์เมื่อ: 20 ก.พ. 2019 09:34:07
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.พ. 2019 14:35:31
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร