เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 2562 (English Camp 2019)

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 09 ม.ค. 2019 11:54:40
298 ครั้ง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.   เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารทุกชั้นปี

2.   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3.   มีชั่วโมงการเรียนโปรแกรม Tell Me More ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง (นับตั้งแต่วันสมัคร-วันสอบสัมภาษณ์)

4.   สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

5.   มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 6.  เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยมาก่อน

 

เงื่อนไขและเกณฑ์การสนับสนุน

1. คณะฯ ให้ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาท (ไม่เต็มจำนวน) จากจำนวน 2,500 บาท

แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 จำนวน 10 ทุน

2. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์กับ

ทางคณะฯแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 2,000 บาท  (เงินสองพันบาทถ้วน)

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. นักศึกษาที่สนใจสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2019 สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ทางได้ที่ https://goo.gl/4cpeKR ส่งข้อมูลการสมัครมาภายในวันศุกร์   ที่ 8 กุมภาพันธ์  2562

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่  12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยประกาศผลทางเว็บไซต์ของคณะฯ www.comm-sci.pn.psu.ac.th เพจเฟซบุ๊คคณะวิทยาการสื่อสาร  ม.อ. ปัตตานี  www.facebook.com/commsci.pn.psu  และแจ้งผ่านทาง e-mail  ของนักศึกษา

3. กำหนดวันสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาในวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร  ในกรณีที่ไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลา      ที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และให้นักศึกษาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการภายในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมชำระเงินจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยประกาศผลทางเว็บไซต์ของคณะฯ www.comm-sci.pn.psu.ac.th เพจเฟซบุ๊คคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี www.facebook.com/commsci.pn.psu และแจ้งผ่านทาง e-mail ของนักศึกษา

5. คณะฯ จะประสานงานเกี่ยวกับการเดินทางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร ชั้น 2
งานส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิต (พี่จูน) 
E-mail : phatcharakan.y@psu.ac.th
โทร. 0 7334 9692

 

โพสต์เมื่อ: 09 ม.ค. 2019 11:54:40
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ม.ค. 2019 11:54:40
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ