โครงการรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะวิทยาการสื่อสาร รอบรับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5)

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 09 ก.ค. 2018 15:16:16
1,221 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ TCAS รอบ 5

-----------------------------------------------------

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1. สาขาวิชานิเทศศาตร์                                              จำนวน 60 คน
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             จำนวน 40 คน
3. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ          จำนวน 30 คน
----------------------------------------------------

เกณฑ์ในการรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร
-------------------------------------------

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร 
2. ใบระเบียนผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับจริงและฉบับสำเนา)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงและฉบับสำเนา)
4. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและฉบับสำเนา)
5. ค่าสมัคร 200 บาท
   ** เอกสารฉบับสำเนาให้ รับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ

----------------------------------------------------

วันที่เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
สถานที่รับสมัคร อาคารเรียนรวม 19  ม.อ.ปัตตานี  ในวันและเวลาราชการ  (ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.)
โทร 073-349-692

----------------------------------------------------

หมายเหตุ 
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร  1 สาขาวิชา และต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing-house รอบที่ 1/1 รอบที่ 1/2 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2561 และหากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้สมัครคนใดได้ใช้สิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในรอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะคัดชื่อออกจากโครงการนี้

โพสต์เมื่อ: 09 ก.ค. 2018 15:16:16
ปรับปรุงเมื่อ: 26 ก.ค. 2018 11:38:46
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ