วิทยาการสื่อสาร ร่วมสร้างเครือข่ายด้านสื่อ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 15 พ.ค. 2018 10:59:59
194 ครั้ง

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2561) คณะวิทยาการสื่อสารนำโดย ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำความร่วมมือสร้างเครือข่าย On Air, On Line และ On Ground ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนางานสื่อโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ ระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลากับมหาวิทยาลัย 6 สถาบัน เพื่อให้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ ทางคณะวิทยาการสื่อสารได้ร่วมจัดทำความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้ขอบข่ายความร่วมมือด้านการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงานจากคณะวิทยาการสื่อสาร และทางมหาวิทยาลัยจะร่วมส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับทางเครือข่าย เพื่อร่วมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาชีพต่อไป

โพสต์เมื่อ: 15 พ.ค. 2018 10:59:59
ปรับปรุงเมื่อ: 15 พ.ค. 2018 10:59:59
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ