รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 60 เข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อเข้่าศึกษาใน มอ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 29 ส.ค. 2017 15:52:03
295 ครั้ง

ตามที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน มอ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 21 ทุน 
และคณะฯ ได้จัดสรรให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 สาขาวิชานิเทศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และ  
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ สาขาวิชาละ 7 ทุน ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 1 คน
ไม่ได้มารายงานตัวเข้าศึกษา จึงทำให้ทุนการศึกษาในส้่วนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ยังไม่ได้รับการจัดสรร อีกจำนวน 1 ทุน

ในการนี้คณะฯ จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 60 ชั้นปีที่ 1 เข้ารับทุนการศกษาดังกล่าว โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้
จนถึงวันอังคารที่ 12 กันายน 22560 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
*******************************************************************************************************
1. ประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร  

โพสต์เมื่อ: 29 ส.ค. 2017 15:52:03
ปรับปรุงเมื่อ: 29 ส.ค. 2017 15:55:01
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ