ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขัน งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 คณะวิทยาการสื่อสาร

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 18 ส.ค. 2017 16:58:19
159 ครั้ง

ตามที่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
ภายใต้หัวข้อ “15 ปี วิทยาการสื่อสาร สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี” ณ อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร โดยมีการประกวด/ แข่งขัน ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ซึ่งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขัน มีดังนี้

 


1. การประกวด/แข่งขันอ่านข่าวโทรทัศน์


ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร                    ได้แก่     เด็กชายอาฟานี มูลทรัพย์         โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่     เด็กหญิงเกสรา เกื้อเพชร          โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร    ได้แก่     เด็กหญิงอัสมะห์ สาและ           โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร                        ได้แก่     เด็กหญิงนัสรี เจ๊ะมิง                 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร                        ได้แก่     เด็กหญิงสุชาดา บางขุนทด        โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี

-----------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร                    ได้แก่     นายฮันซอลาฮ์ มะสง                โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่     นางสาวอามาณี ดาแซ              โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร    ได้แก่     นายอัฎฮา หมันหลิน                โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร                        ได้แก่     นายศิรวิชญ์ เตียวิเศษ ​​​​​​​              โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร                        ได้แก่     นางสาวธนัชชา ยีโกป               โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
 


2. การประกวด/แข่งขันวาดภาพระบายสี


ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
1. เด็กหญิงซูไฮดา  สะมะอาลี
2. เด็กหญิงรุสนานี  ดาเลาะบอ
3. เด็กหญิงนุรฮาวาตี  จูนอ
4. เด็กหญิงนิฮานีฟะห์  นิแม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
1. เด็กหญิงรัตยา  สังข์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฮุสนา  เจะเฮง
3. เด็กหญิงโรเฟีย  อีซอ
4. เด็กหญิงระพีพัช  แดงสุข

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนดารุสสาลาม
1. เด็กหญิงซาฮีดา  สะแม
2. เด็กชายนาสรู  ต่วนดือราแม 
3. เด็กชายอับดุลบุสรอ  ยีหะยี
4. เด็กหญิงนูรูลฮุซนา  มะดาโอ๊ะ

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
1. เด็กหญิงโยษิตา  ประกอบชาติ
2. เด็กหญิงนาเดีย  ซัตตาร์

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ มูลนิธิอาซิซสถาน
1. เด็กหญิงนูรฟาร์ตีเมาะ  เจ๊เหง๊าะ
2. เด็กหญิงนิซาบารียะห์  นิลิ
3. เด็กหญิงสุนิตา  ฮวดอุปัต
4. เด็กหญิงอาซียะห์  หะยีอาแว

---------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
1. นางสาวอาซีหม๊ะ  หะระตี
2. นางสาวมารีมี  สาและ
3. นางสาวคอดีเยาะ อีปง
4. นางสาวซัลซาบิล  โดตะเซะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
1. นางสาวฮุสนี  อามะ
2. นางสาวนินุรฮูดา  แวสะแม
3. นางสาวซูฟียะห์  กูโน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
1. นายฟุรกอน หะยีดือราแม
2. นายสุกรัน เต๊ะมะสุ 
3. นายมะกอรี  ยูนุ๊
4. นายมูฮำมัด ฮานาฟี ซามิ

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ มูลนิธิอาซิซสถาน
1. นางสาวนูมีน  เจะนิ
2. นางสาวบุหลัน  พันธุ์สะแลหมัน
3. นางสาวนิซอลีฮะห์  ปาเนาะ

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
1. นายประกิจ  ยาเลิศ
2. นายอิควาน หะยีบือราเฮง

 


3. การประกวด/แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


ชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนจงรักษ์สัตย์วิทยา 
1.นายวันสุกรี เจะยอ
2.นายฮาฟิซ แวอุเซ็ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
1.นางสาวลุตฟียะห์ แจะแว
2.นางสาวนาซูฮา แดมะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนดารุสสาลาม
1.นายไซนุนอารีฟีน อุมาหมัน
2.นายอามีร แวยูโซ๊ะ

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ วิทยาการอาชีพปัตตานี
1.นายนภัสกร จามจุรี

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนดารุสสาลาม 1.นายฟีกรี หะยียูโซ๊ะ
2.นายนัสรีย์ อาแวกือจิ

 


4. การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT


ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายพีรดนย์ จำนง
2. เด็กชายวรันธร จินตนาธรรม
3. เด็กชายสุรสีห์ มุณีรัตน์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
1. เด็กชายอาลิฟ มะมิง
1. เด็กชายมุสลิม ตะเล๊ะ
2. เด็กชายนิชาฎ ระเด่นอาหมัด

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนสตรียะลา
1. เด็กชายพัสกร เงาศรี
2. เด็กชายภควัต สุขใส

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
1. เด็กชายซูฮัยมี อาลี
2. เด็กชายนิอัดนาน มะดีเยาะ
3. เด็กชายอรุณอัมรินทร์ เบญญากาจ

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
1. เด็กชายมูฮัมหมัดเซาฟี วาลี
2. เด็กชายยูรีฟินส์ ทิพเนตรสุภรณ์
3. เด็กชายอับดุลฮากีม เจะอาลี

-----------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนสตรียะลา 
​​​​​​​
1. นายธีรุตม์ ขุนชู
2. นายนนธวัช ด้วงคำสี
3. นายปารีส จีโอวาโนส

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา
1. นายโอมาร์ ยูโซ๊ะ
2. นายลุตฟี ดีแม
3. นายมูฮำหมัดฟาอิซ ดอนิ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนดารุสสาลาม
1. นายไซนุนอารีฟีน อุมาหมัน
2. นางสาวนินัฎดา หะยีแวสามะ
3. นายอามีร แวยูโซ๊ะ

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
1. นางสาวทรายแก้ว ทอดทิ้ง
2. นางสาวฮาซานะ หะมะ
3. นางสาวอับเสาะห์ แวะกะจิ

ชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ
1. นายธันยาณัฐ นาคพันธุ์ชีวัน
2. นายวุธกร มากหลาย
3. นายภูมิรพี เทพเฉลิม

โพสต์เมื่อ: 18 ส.ค. 2017 16:58:19
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ส.ค. 2017 16:58:19
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร