ประกาศผลการแข่งขัน The 2nd CommSci Crossword Championship 2017

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 20 มี.ค. 2017 08:58:37
368 ครั้ง

ตามที่คณะวิทยาการสื่อสาร ได้จัดโครงการ The 2nd  CommSci Crossword Championship 2017
ระหว่างวันที่ 3 – 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ลานไผ่ ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการเล่น Crossword Game
ซึ่งเป็นเกมที่ทำให้เพลิดเพลินและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
ช่วยให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการฝึกฝนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนั้น 

มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. ประเภทบุคคล จำนวน 8 คน
2. ประเภททีม จำนวน 9 ทึม

ขณะนี้การแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว ได้ผู้ชนะดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทบุคคล

ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร       
ได้แก่    Ms. Sokchea Heng                ชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1    ได้รับเงินรางวัล จำนวน 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่    นายพงศ์เทพ บุญญเลสนิรันดร์     ชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2    ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่    นายอัลอามีน อะแด                   ชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ชมเชย  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร          
ได้แก่    นายชัยยุทธ เกิดขุมทอง             ชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ


ประเภททีม

ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่    นางสาวฟีรเดาส์ แมะ                 ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            Ms. Sokchea Heng                ชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่    นายอัลอามีน อะแด                  ชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  
            นายรุสลัน เสมอภพ                  ชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่    นางสาวกรวรรณ ภูริวัฒน์           ชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์
            นายชัยยุทธ เกิดขุมทอง           ชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  

โพสต์เมื่อ: 20 มี.ค. 2017 08:58:37
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มี.ค. 2017 09:53:24
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร