alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.อ. กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 โครงการ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.อ. กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 โครงการ

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทั้งนี้คณะฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาก...