alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา และทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 27 กันยายน 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา และทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ห้อง 58101