alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 เดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม 2561