หลังปฏิบัติงาน

  1. พบอาจารย์ที่ปรึกษาหลังจากกลับมา เพื่อสอบถามปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งส่งรายงานทางวิชาการแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและทำการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
  2. เข้าสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน


ปรับปรุงล่าสุด: 22 ส.ค. 2017 11:16:21
119 ครั้ง