ระหว่างปฏิบัติงาน

  1. ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานโดยนำหนังสือส่งตัว เอกสารการประเมินไปในวันรายงานตัว และไปก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
  2. ส่งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน และรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาตามเวลาที่กำหนด
  3. รับการนิเทศงานจากอาจารย์นิเทศ
  4. หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องลา ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานที่ปรึกษาก่อน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด


ปรับปรุงล่าสุด: 22 ส.ค. 2017 11:15:33
133 ครั้ง