ก่อนสหกิจศึกษา

การเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา

  1. ทำความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษาโดยการเข้าอบรม ศึกษาข้อมูลจากในเว็บ สอบถามอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  2. ตั้งใจเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
  3. ศึกษาหน่วยงานที่จะไปสหกิจศึกษาและทำแบบทดสอบเพื่อจะรู้จักตัวเองว่าเหมาะกับตำแหน่งงานแบบไหน 
  4. เข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ให้ครบตามที่กำหนด
  5. เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนไปสหกิจศึกษา

 

การสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา

  1. ติดต่อสถานประกอบการโดยดูข้อมูลจากที่รุ่นพี่เคยไปในเว็บ สอบถามอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และค้นหาข้อมูลด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต
  2. สมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามเวลาที่กำหนด


ปรับปรุงล่าสุด: 05 ก.ย. 2017 10:48:20
168 ครั้ง