แผนการอบรมนักศึกษา 30 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่ กิจกรรม ชั่วโมง วิทยากร วันที่จัดกิจกรรม เวลา สถานที่
1 กระบวนการคิดวิเคราะห์ 6 คุณธีระ  เหลืงอักษร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรงแรมรายาวดี กระบี่ 4 25-ก.พ.-60 09.00-16.00 น. 58302 (อาคาร58)
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 3 อ.นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง 1-มี.ค.-60 13.00-16.00 น. 19107
3 การเขียน Resume และการทำ Portfolio 3 อ.นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง 29-มี.ค.-60 13.00-16.00 น. 19107
4 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 นางสาวพัชรกัญญ์  ยังปากน้ำ 5-เม.ย.-60 13.00-16.00 น. 19107
5 ทักษะทางวัฒนธรรม การปรับตัว และการติดต่อประสานงาน 3 อ.สุวนาถ  ทองสองยอด, อ.บัดรูดิง  ขาลี, อ.ฮัมเดีย  มูดอ, อ.มูอัสซัล  บิลแสละ 20-ก.ย.-60 09.00-12.00 น. 66A310
6 ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะหลักสูตร CA : โปรแกรม Adobe Photoshop 6 นายชวนิทธิ์  ธนะสุข 16-ก.ย.-60 09.00-12.00 น. 13.30-16.30 น. 66A401
7 ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะหลักสูตร CA: โปรแกรม Adobe Premiere   6 นายชวนิทธิ์  ธนะสุข 17-ก.ย.-60 09.00-12.00 น. 13.30-16.30 น. 66A401
8 ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะหลักสูตร MDIC : โปรแกรม Adobe Indesign  6 นางสาวอลิสา  ดาโอ๊ะ  16-ก.ย.-60 09.00-12.00 น. 13.30-16.30 น. 66A401
9 ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะหลักสูตร MDIC : โปรแกรม Adobe Illustrator  6 นางสาวอลิสา  ดาโอ๊ะ  17-ก.ย.-60 09.00-12.00 น. 13.30-16.30 น. 66A401
10 ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะหลักสูตร ICT : การพัฒนาเว็บด้วย framework 12 นายสุรกิจ  ชูเดช, นายอับดุลอาซิส ดือราแม      
  รวม 30        
  หัวข้ออบรมเพิ่มเติม          
11 การสร้างพลังเชิงบวกเพื่อพร้อมรับมือกับการทำงาน 3 อาจารย์หริรักษ์  แก้วกับทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 4-ต.ค.-60 13.00-17.00 น. 66A310
12 การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับการออกแบบสื่อ และทักษะในการนำเสนองาน 3 อาจารย์ชนกิตติ์  ธนะสุข 18-ต.ค.-60 13.00-16.00 น. 66A310
13 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน 6 Dr. Wan Md Rayman Bin Wan Abdul Rahman 21-ต.ค.-60 09.00-16.00 น. 66A310
14 การเขียนจดหมายสมัครงาน การสมัครงาน และการวางแผนการประกอบอาชีพ  3 ดร.ฮัมเดีย  มูดอ, ผศ.ดร.กุสุมา  กูใหญ่ 25-ต.ค.-60 13.00-16.00 น. 66A310

แผนการอบรมนักศึกษา 30 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่ แผน/กิจกรรม(หัวข้อ) จำนวน
ชั่วโมง
ภาคการศึกษา
ที่ดำเนินการ
วันที่จัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วม วิทยากร
      2/2 3/1 3/2 4/1      
1. เปิดโลก “สหกิจศึกษา” : จากห้องเรียนสู่โลกของการทำงาน 3 /       14 ม.ค.58 CA+ICTM ปี 2-3, MDIC ปี 2-4  
2. แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ 3     /   1 พ.ย.57 CA+ICTM ปี 3-4, MDIC ปี 3-4  
3. การสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ และการเลือกอาชีพ 3     /   12 พ.ย.57 CA+ICTM ปี 3-4, MDIC ปี 3-4  
4. การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างรอบด้าน 3     /   5 พ.ย.57 CA+ICTM ปี 3-4, MDIC ปี 3-4  
5. ศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย 3       / 19 พ.ย.57 CA+ICTM ปี 4, MDIC ปี 4  
6. การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 3       / 26 พ.ย.57 MDIC ปี 4  
7. การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2  (แยกตามหลักสูตร) 3       / 3 ธ.ค.57 MDIC ปี 4  
8. กิจกรรมเฉพาะหลักสูตร 3         ยังไม่กำหนด MDIC ปี 4  
9. กิจกรรมเฉพาะหลักสูตร 3         ยังไม่กำหนด MDIC ปี 4  
10. กิจกรรมเฉพาะหลักสูตร 3         ยังไม่กำหนด MDIC ปี 4  

 


 

แผนการอบรมนักศึกษา 30 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่ กิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 หลักการสหกิจศึกษา ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาทของนักศึกษาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  3
2 เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ ทักษะ การเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน  3
3 การพัฒนาบุคลิกภาพ (การแต่งกาย,การแนะนำตัว,มารยาท) 3
4 ทักษะการสื่อสาร (การสื่อสารกับคนในองค์กร) 3
5 การปรับตัวในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร 3
6 ทักษะที่ทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน (ทักษะวิชาชีพ)
     - โปรแกรม Indesign 
     - โปรแกรม After Effect

6
6
7 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการพึงประสงค์ 3

      * หมายเหตุ นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม หากไม่ครบจะไม่อนุญาตให้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมได้ปรับปรุงล่าสุด: 06 ก.ย. 2017 10:44:46
201 ครั้ง