ติดต่อ

นางสาววาสิณี  จันทอง (พี่ม่อน)

โทรศัพท์ภายใน 2518 โทรศัพท์สำนักงาน 073-349692 
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

wasinee-coop.jpg


ปรับปรุงล่าสุด: 05 ก.ย. 2017 17:14:47
155 ครั้ง