คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

คุณสมบัติพื้นฐาน 

 1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ณ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  2.75
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ต่ำกว่า 2.75
  สาขาวิชานวัตกรรมการแบบและสร้างสรรค์สื่อไม่ต่ำกว่า 2.00 
 3. ไม่เคยกระทำผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
 5. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย
 7. มีวุฒิภาวะ และการพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

คุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด

ผ่านรายวิชาเงื่อนไขและได้เกรดตามที่หลักสูตรกำหนด

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. ปฏิบัติตามกระบวนการของสหกิจศึกษาอย่างครบถ้วน
 2. ผ่านการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง
 3. ผู้ปกครองยินยอมให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คุณสมบัติพื้นฐาน 

 1. เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ณ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  เป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  2.00
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ต่ำกว่า 2.00
  สาขาวิชานวัตกรรมการแบบและสร้างสรรค์สื่อไม่ต่ำกว่า 2.00 
 3. ไม่เคยกระทำผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
 5. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามลักษณะงานที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย
 7. มีวุฒิภาวะ และการพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

คุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด

ผ่านรายวิชาเงื่อนไขและได้เกรดตามที่หลักสูตรกำหนด

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. ปฏิบัติตามกระบวนการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างครบถ้วน
 2. ผู้ปกครองยินยอมให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายวิชาเงื่อนไขในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สาขานิเทศศาสตร์

ได้เกรดไม่ต่ำกว่า B (3.00)  3 วิชา จาก 7 วิชา ในรายวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน

  870-210 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน
  870-211 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
  870-212 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
  870-310 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
  870-311 การคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสาร
  870-312 การผลิตสื่อดิจิทัล
  870-316 การวิเคราะห์ผู้รับสาร                    

 

กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

  870-213 หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
  870-214 การตลาดเพื่อสังคม
  870-215 จิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมผู้บริโภค
  870-313 การบริหารจัดการองค์กรสื่อ
  870-314 ทุนทางสังคมเพื่อธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน
  870-315 การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา
  870-317 การวางแผนและการบริหารการสื่อสารการตลาด

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้เกรดไม่ต่ำกว่า C (2.00)  ในรายวิชาดังต่อไปนี้

  871-210 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
  871-211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  871-212 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  871-218 การจัดการฐานข้อมูล
  871-314 โครงงานรายบุคคล 1
  871-410 โครงงานรายบุคคล 2 

 

สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ได้เกรดไม่ต่ำกว่า C (2.00) ในรายวิชาดังต่อไปนี้

  873-312 การออกแบบและการผลิตสื่อ

รายวิชาเงื่อนไขในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขานิเทศศาสตร์

ต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฝึกงาน ซึ่งต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 (C) โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผ่านการเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ และได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในรายวิชาที่กำหนด

  871-210 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
  871-211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  871-212 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (เกรดไม่ต่ำกว่า C)
  871-218 การจัดการฐานข้อมูล (เกรดไม่ต่ำกว่าC)
  871-314 โครงงานรายบุคคล 1
  871-410 โครงงานรายบุคคล 2 

สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ได้เกรดไม่ต่ำกว่า C (2.00) ในรายวิชาดังต่อไปนี้

873-312 การออกแบบและการผลิตสื่อ

 


ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 1. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนสถานประกอบการหากสถานประกอบการนั้นตอบรับนักศึกษาแล้ว
 2. นักศึกษาสามารถไปปฏิบัติงานได้หน่วยงานละ 1-2 คน 
 3. นักศึกษาต้องปฏิบัติงานให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน (1ภาคการศึกษา)
 4. การหยุดงาน นักศึกษาสามารถหยุดงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ป่วย แต่ต้องแจ้งให้พี่เลี้ยงทราบ ในกรณีที่ขาดงานติดต่อกันเกิน 2 วัน/สัปดาห์ ต้องปฏิบัติงานชดเชยในวันที่หยุดด้วย

การสมัคร

        ส่งใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามกำหนดการดังนี้

 • สาขานิเทศศาสตร์ ภายใน 30 กันยายน 2560 
 • สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ ภายใน 6 ตุลาคม 2560
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งใบสมัครหลังสอบโปรเจคผ่าน ภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการล่วงหน้าก่อนสอบโปรเจคผ่านไว้ก่อน

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร 1 ใบ (เขียนด้วยลายมือบรรจงของตนเอง)
 2. หนังสือแนะนำตัว ตัวจริง 1 ใบ  สำเนา 1 ใบ (พิมพ์ส่ง ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ใช้ Font  TH SarabunPSK ขนาด 16)
 3. ใบแสดงผลการเรียน (สั่งพิมพ์จากระบบ MIS-Center ตรวจสอบจบรายบุคคลแบบที่ 1) 1 ชุด
 4. แฟ้มสะสมผลงานหรือตัวอย่างผลงาน (สำหรับนักศึกษาสาขานวัตกรรรมฯ)


ปรับปรุงล่าสุด: 05 ก.ย. 2017 11:21:48
217 ครั้ง