1. สหกิจศึกษาต่างจากการฝึกงานอย่างไร
      ตอบ มีความแตกต่างกันตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้
ความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษา และการฝึกงาน

ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

1. สถานะของนักศึกษาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะพนักงานเต็มเวลา นักศึกษาอยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน
2. คุณสมบัติของนักศึกษา ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด และผ่านการอบรม สหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
3. ลักษณะการทำงาน ทำโครงงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ทำโครงงานหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับสาขา
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงทำการ
5.การประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่จะมีการประสานงานช่วงก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและหลังจบการฝึกงาน
6. การติดตามผลการปฏิบัติงาน มีการนิเทศงาน 1 ครั้ง มีหรือไม่มีการนิเทศงานก็ได้

2.สถานประกอบการรับแล้วจะเปลี่ยนสถานประกอบการได้หรือไม่
      ตอบ หากนักศึกษาได้รับการพิจารณาเข้าปฏิบัติงานจากสถานประกอบการแล้ว ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนสถานประกอบการ เนื่องจากสถานประกอบการจะกำหนดจำนวนนักศึกษาที่ต้องการรับไว้แล้ว การที่นักศึกษาไม่ไปปฏิบัติงานตามที่สถานประกอบการตอบรับจะทำให้สถานประกอบการเสียผลประโยชน์ ต้องตัดสิทธิ์การรับนักศึกษาจากสถาบันอื่น และอาจส่งผลกระทบในการรับนักศึกษารุ่นถัดไปด้วย

3.จะทำอย่างไรหากงานที่ได้รับมอบหมายต่ำกว่าความสามารถของนักศึกษา
      ตอบ หากได้รับงานที่ไม่ได้ใช้ศักยภาพมาก เช่น ถ่ายเอกสาร ชงกาแฟ เป็นระยะเวลานาน นักศึกษาควรแสดงศักยภาพให้สถานประกอบการเห็นด้วยการขอทำงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้ควรพิจารณาสถานประกอบการก่อนเลือกไปปฏิบัติงานให้แน่ชัดว่าสถานประกอบการมีงานที่สอดคล้องกับสาขาจริงๆปรับปรุงล่าสุด: 22 ส.ค. 2017 11:26:14
263 ครั้ง