การประเมินผลให้นักศึกษา

การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้ระบบระดับคะแนน มี 8 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน
A 80 ขึ้นไป
B+ 75-79
B 70-74
C+ 65-69
C 60-64
D+ 55-59
D 50-54
E น้อยกว่า 50

โดยสัดส่วนการประเมินจะให้สถานประกอบการประเมิน 60 % อาจารย์นิเทศประเมิน 40%ปรับปรุงล่าสุด: 22 ส.ค. 2017 11:22:45
153 ครั้ง