วัตถุประสงค์ของการนิเทศงาน

  1. เพื่อติดตามความเป็นอยู่ สร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษา ช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  3. เพื่อรับทราบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
  5. เพื่อประเมินผลการดำเนินการ รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
  6. เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต


ปรับปรุงล่าสุด: 22 ส.ค. 2017 11:21:37
141 ครั้ง