ขั้นตอนการรับนักศึกษา

  1. คณะวิทยาการสื่อสารจะทำหนังสือสำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และแบบเสนองานสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการ เพื่อสำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ขอให้สถานประกอบการจัดส่งเอกสารกลับมายังคณะวิทยาการสื่อสาร
  2. คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศตำแหน่งงาน
  3. นักศึกษาสมัครงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการที่ตนสนใจผ่านคณะวิทยาการสื่อสาร
  4. คณะวิทยาการสื่อสารส่งหนังสือให้สถานประกอบการพิจารณา โดยขอให้สถานประกอบการส่งตอบกลับมาภายใน 2 สัปดาห์
  5. คณะวิทยาการสื่อสารประกาศผลให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซด์


ปรับปรุงล่าสุด: 22 ส.ค. 2017 11:21:03
196 ครั้ง