ขั้นตอนการนิเทศงาน

 1. นัดหมายเวลาการนิเทศงานโดยฝ่ายสหกิจศึกษาจะเป็นผู้ติดต่อนัดหมายให้
 2. รับเอกสารที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายสหกิจศึกษาก่อนการเดินทาง
 3. ศึกษาข้อมูลสถานประกอบการก่อนเดินทาง เช่น ลักษณะสถานประกอบการ เส้นทางการเดินทาง
 4. นิเทศงาน 2 ฝ่าย และ 3 ฝ่าย โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง ดังนี้
  4.1 อาจารย์นิเทศพบพนักงานที่ปรึกษา (2 ฝ่าย)
  4.2 อาจารย์นิเทศพบนักศึกษา (2 ฝ่าย)
  4.3 อาจารย์นิเทศพบพนักงานที่ปรึกษา และนักศึกษา (3 ฝ่าย)
  ถ้ามีโอกาสให้พบผู้บริหารของสถานประกอบการ และเยี่ยมชมสถานประกอบการด้วย
 5. 5.ประเมินผลการนิเทศงาน


ปรับปรุงล่าสุด: 22 ส.ค. 2017 11:20:06
140 ครั้ง