บทบาทคณาจารย์นิเทศ

  1. ร่วมกันจัดหางานให้นักศึกษาสหกิจศึกษา
  2. รับรองคุณภาพงาน
  3. พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
  4. ร่วมจัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง
  5. ให้คำแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษา
  6. นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
  7. ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
  8. ร่วมปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา


ปรับปรุงล่าสุด: 22 ส.ค. 2017 11:19:37
124 ครั้ง