งานสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี