บอกเล่าเรื่องราว เกลือหวานบานา

โดย อรทัย จารุวิเศษ 31 ม.ค. 2018 16:21:26
702 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องราวผ่านสื่อ จากเกลือหวานบานา สู่เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตรา "กังหัน"
     
วัตถุประสงค์:   เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ที่ 2 เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ตรา "กังหัน"
     
รายละเอียด:   ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมงานแสดงสินค้า “ปัตตานีถิ่นเกลือหวาน ตรา กังหัน” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี และตลาด “Green Market” ปัตตานี เป็นหนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย และเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนของกิจกรรมรายวิชา 870-412 การฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาด
     
สนับสนุนโดย:   โครงการ “ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2560”
     
เนื้อหา:  

1. แผ่นพับ เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน "กังหัน" เค็มอย่างมี "คุณ"

  • ทำไมต้องกังหัน
  • เกลือหวานบานาสู่เกลือกังหัน
  • ความเป็นมาของนาเกลือ
  • กว่าจะเป็นเกลือ
  • สารพัดประโยชน์จากเกลือ
 

2. ไวนิล เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตรา "กังหัน" เค็มอย่างมี "คุณ": คุณค่า คุณภาพ คุณประโยชน์

  • คุณที่ 1 คุณค่า
  • คุณที่ 2 คุณภาพ
  • คุณที่ 3 คุณประโยชน์
     
ผู้ออกแบบ:   นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร
     
     

 

 

โพสต์เมื่อ: 31 ม.ค. 2018 16:21:26
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ม.ค. 2018 16:26:05
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ