รายงานประจำปี 2559

 
 
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
     1.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการของคณะวิทยาการสื่อสาร
     1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านบริการวิชาการ
   
บทที่ 2 ภาพรวมโครงการบริการวิชาการ
     2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
     2.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
     2.3 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
           2.3.1 โครงการชวนเด็กแหลมโพธิ์สร้างโลกใบใหม่ด้วยใจรักสิ่งแวดล้อม
           2.3.2 โครงการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด
           2.3.3 โครงการต่อยอดความรู้ สู่สังคม
   
บทที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 
    3.1 โครงการบริการวิชาการสำหรับกลุ่มเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา
         3.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework”
         3.1.2 โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ช่วยกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการ
         3.1.3 โครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่“รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 9
         3.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนคนข่าว” รุ่นที่ 2
         3.1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IT พี่สอนน้อง รุ่นที่ 7”
         3.1.6 โครงการ“คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างคน”รุ่นที่4
 
   3.2 โครงการบริการวิชาการสำหรับกลุ่มข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐในพื้นที่
         3.2.1 โครงการอบรม “ความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8”
 
   3.3 โครงการบริการวิชาการสำหรับชุมชน
         3.3.1 โครงการบริการวิชาการสำหรับชุมชน
         3.3.2 โครงการ “กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับชุมชน”
         3.3.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเกลือหวาน
                  - สรุปเนื้อหา “อบรมพัฒนศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตเกลือหวานบานา”
                  - เส้นทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา
 
บทที่ 4 การให้บริการวิชาการของคณะ ประจำปี 2559
    4.1 การบริการห้องประชุมและห้องบรรยาย
          4.1.1 การให้บริการอาคารสถานที่ ประจำปี 2559
    4.2 การบริการออกแบบและผลิตสื่อ
         4.2.1 “รู้จักกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ”
         4.2.2 “ผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา”
         4.2.3 “เส้นทางเกลือหวานบานา”
    4.3 “เส้นทางเกลือหวานบานา”
          4.3.1 การให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากร 
   
บทที่ 5 ภาคผนวก
   5.1 คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
   5.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ
   5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
 
 
ปรับปรุงล่าสุด: 22 ก.พ. 2018 17:03:32
397 ครั้ง