รายงานประจำปี 2553

 

 
 
1. ภาพรวมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2553
    1.1 การพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
    1.2 การบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 
2. โครงการสื่อการเรียนรู้สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
    2.1 รายละเอียดโครงการ
    2.2 ภาพรวมกิจกรรมโครงการ
          2.2.1 การสัมมนาเรื่อง “พลังข่าวลือ พลังสื่อบุคคล บนเส้นทางสันติวิธี”
                  - กำหนดการ
                  - รายงานผลการดำเนินงาน
                  - ภาพกิจกรรม
          2.2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สันติวิธีกับการสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อการ์ตูนแอนิเมชันและหนังสั้น
                  - กำหนดการ
                  - รายงานผลการดำเนินงาน
                  - ผลการประเมิน
                  - ภาพกิจกรรม
          2.2.3 การประกวดหนังสั้นและการ์ตูนแอนิเมชันภายใต้หัวข้อ สันติสุขที่ยั่งยืน
                  - กำหนดการ
                  - รายงานผลการดำเนินงาน
                  - ภาพกิจกรรม
          2.2.4 ละครเร่เพื่อสันติภาพ
                  - รายงานผลการดำเนินงาน
                  - ภาพกิจกรรม
          2.2.5 การจัดเสวนาและจัดนิทรรศการ “การสร้างสรรค์สังคมด้วยสันติวิธีผ่านสื่อการ์ตูนแอนิเมชันและหนังสั้น”
                  - กำหนดการ
                  - รายงานผลการดำเนินงาน
                  - ผลการประเมิน
                  - ภาพกิจกรรม
 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PHOTO TRIP : ทัศนศึกษาเพื่อสื่อสารเรื่องราวอย่ำงสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่าย
    3.1 รายละเอียดโครงการ
    3.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    3.3 ผลการประเมิน
    3.4 ภาพกิจกรรม
 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IT พี่สอนน้อง”
    4.1 รายละเอียดโครงการ
    4.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    4.3 ผลการประเมิน
    4.4 ภาพกิจกรรม
 
5. โครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่ “รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 3”
    5.1 รายละเอียดโครงการ
    5.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    5.3 ผลการประเมิน
    5.4 ภาพกิจกรรม
 
6. โครงการ “ตามรอยวิถีชุมชน ครั้งที่ 2”
    6.1 รายละเอียดโครงการ
    6.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    6.3 ผลการประเมิน
    6.4 ภาพกิจกรรม
 
7. โครงการอบรม “กลยุทธ์การประชำสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก รุ่นที่ 3”
    7.1 รายละเอียดโครงการ
    7.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    7.3 ผลการประเมิน
    7.4 ภาพกิจกรรม
 
8. โครงการอบรม “กลยุทธ์การประชำสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก รุ่นที่ 3”
    8.1 รายละเอียดโครงการ
    8.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    8.3 ผลการประเมิน
    8.4 ภาพกิจกรรม
 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เยาวชนคนข่าว รุ่นที่ 2”
    9.1 รายละเอียดโครงการ
    9.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    9.3 ผลการประเมิน
    9.4 ภาพกิจกรรม 
 
10. โครงการอบรม “ความรู้เท่ำทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2”
    10.1 รายละเอียดโครงการ
    10.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    10.3 ผลการประเมิน
    10.4 ภาพกิจกรรม
 
11. โครงการอบรม “ไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้”
    11.1 รายละเอียดโครงการ
    11.2 รายงานผลการดำเนินงาน
    11.3 ผลการประเมิน
    11.4 ภาพกิจกรรม
     

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09 ม.ค. 2018 16:42:06
458 ครั้ง