ติดต่องานบริการวิชาการ

บริการฝึกอบรม / บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ปฏิบัติการ / บริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน / วิทยากร
สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7334 9692
E-mail:  oratai.c@psu.ac.th,  kittisak.p@psu.ac.th
Website: http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 19 ก.ค. 2017 11:13:32
71 ครั้ง